Những loại đầu tư - DashVN

Latest

Tự do, công nghệ & đầu tư

Sunday, July 9, 2017

Những loại đầu tư

Có rất nhiều loại đầu tư và kiểu đầu tư để chọn. Quỹ tương hỗ, quỹ ETF, cố phiếu và trái phiếu riêng, quỹ tương hỗ mô hình đóng, bất động sản, nhiều cách đầu tư khác và sở hữu tất cả hoặc một phần của một công việc kinh doanh là một vài ví dụ.


Cổ phiếu

Việc mua cổ phần cổ phiếu tượng trưng cho quyền sở hữu trong một công ty và cơ hội để tham gia vào sự thành công của công ty qua giá cố phiếu tăng lên cộng thêm lãi cổ phần mà công ty đó có thể cho. Những người sở hữu cổ phiếu là sở hữu những phần tài sản của công ty.

Những người có cổ phiếu có quyền bỏ phiếu ở cuộc họp cổ đông và quyền nhận lãi cổ phần nếu có. Những người có cố phiếu ưu đãi không có quyền bỏ phiếu, nhưng có ưu đãi khi nói đến việc nhận tiền lãi cổ phiếu hơn là những người sở hữu cổ phiếu thường. Họ cũng có quyền với tài sản của công ty cao hơn những người sở hữu cổ phiếu thường.

Trái phiếu

Trái phiếu là một công cụ vay nợ khi một nhà đầu tư cho một công ty hoặc một người đại lý vay đổi lại cho số tiền trả lại với lãi cộng với giá trị danh nghĩa của trái phiếu khi trái phiếu đến kỳ hạn. Trái phiếu được phát ra bởi những công ty, chính phủ và các tiêu bang, những thành phố tự trị và những cơ quan chính phủ.

Trái phiếu của một công ty tiêu biểu có thể có giá trị danh nghĩa là $1,000 và trả lãi xuất nửa năm một lần. Lãi xuất của những trái phiều công ty loại phải chịu thuế, nhưng lãi xuất của trái phiếu của thành phố được miễn thuế liên bang và có thể được miễn thuê của bang với người dân của bang. Lãi xuất trên ngân quỹ chỉ bị đánh thuế trên mức của liên bang.

Trái phiếu có thể được mua với tư cách là một vật bán ra hoặc trên thị trường thứ hai, như là cổ phiếu. Giá trị của một cổ phiếu có thể tăng và giảm dựa trên nhiều lý do, điều quan trọng nhất là hướng đi của tỷ lệ lãi xuất.

Quỹ tương hỗ

Một quỹ tương hỗ là một cách đầu tư được quản lý bới một nhà quản lý đầu tư mà cho phép những nhà đầu tư có tiền của họ đầu tư vào cố phiếu, trái phiếu hoặc những cách đầu tư khác mà được tuyên bố của họ.

Quỹ tương hỗ đươc định giá vào cuối ngày giao dịch và bất kỳ giao dịnh để mua hoặc bán cổ phần nào cũng được xử lý sau khi sàn giao dịch đã đóng.

Quỹ tương hỗ có thể theo dõi chỉ số chứng khoán của cố phiếu hoặc trái phiếu một cách thụ động như là S&P 500, Barclay's Aggregate Bond Index và nhiền hãng khác. Những quỹ tương hỗ được quản lý tích cực khi những người quản lý tích cực chọn cổ phiếu, trái phiếu hoặc những cách đầu tư khác của quỹ. Những quỹ tương hộ được quản lý tích cực thường sẽ đắt hơn. Những chi phí ngầm của quỹ có mục đích là giảm tiền chở lại người sở hữu cổ phần quỹ tương hỗ.

Quỹ tương hỗ có thể phân phát tiền trong dạng tiền lãi cổ phần, lãi xuất và lời tăng vốn. Những kiếu phân phát tiền này có thể bị đánh thuế nếu không để vào trong các tài khoản nghỉ hưu (một dạng tài khoản tránh bị đánh thuế ở Mỹ, Canada). Bán một quỹ tương hỗ có thể dẫn đến lời hoặc lỗi trong khoản đầu tư, như là với cổ phiếu và trái phiếu.

Quỹ tương hỗ cho phép những nhà đầu tư nhỏ liêu tục mua nhiều kiểu quản trị rủi ro đến một số lượng sở hữu khoản đâu tư trong mục tiêu của khoản đầu tư của quỹ. Ví dụ, một cố phiếu ngoại có thể sở hữu 50 hoặc 100 hoặc nhiều cổ phiếu ngoại trong danh mục. Một khoản đầu tư ban đầu mà thấp như là $1,00 (hoặc ít hơn trong vài trường hợp) có thể cho phép một nhà đâu tư sở hữu tất cả những thứ mà quỹ sở hữu. Quỹ tương hỗ là một cách tuyệt với để những nhà đầu tư lớn và nhỏ để đặt được một mức độ của sự đa dạng.

Quỹ ETF

Những quỹ ETF hoặc Exchage-Traded Funds giống như quỹ tương hỗ trong nhiều cách, nhưng được giao dịch trên sàn giao dịch trong ngày giao dịch như cổ phiếu cổ phần. Không như quỹ tương hỗ mà được đánh giá vào cuối ngày giao dịch, ETF được đánh giá liên tục khi thị trường đang mở.

Nhiều ETF theo dõi chỉ số thị trường thụ động như S&P 500, Barclay's Aggregate Bond Index. và chỉ số Russell 2000 của một cổ phiếu mức đỉnh và nhiều cái khác.

Trong những năm gần đây, Những ETF được quản lý tích cực đã xuất hiện, và những cái được gọi là ETF thông minh cũng mà tạo ra những chỉ số dựa trên những "yếu tố" như là chất lượng, tính hay thay đổi thấp và quán tính.

Những cách đầu tư khác

Ngoài cố phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ và ETF, còn có nhiều cách khác để đầu tư. Chúng ta sẽ nói về chúng sau.

Đầu tư vào bất động sản có thể được bằng cách mua một tài sản thương mại hoặc nhà ở một cách trực tiếp. Quỹ đầu tư bất động sản (REIT) gom tiền của nhà đầu tư và mua tài sản. REIT được giao dịch như là cổ phiếu. Có những quỹ tương hỗ và ETF mà đầu tư vào REIT.

Những quỹ đầu tư thanh khoản và quỹ cổ phần riêng cũng rơi vào hạng những cách đầu tư khác. Có những quỹ bất động sản cá nhân mà tặng cố phần cho những nhà đầu tư trong vốn góp tài sản.

Những cách khác có giới hạn khi nói đến việc những nhà đầu tư có thể truy cập tiền của họ.
Trong những năm gần đây, những chiến thuật thay thế đã được giới thiệu trong dạng quỹ tương hỗ và ETF, nó cho phép những khoản đầu tư với số lượng tối thiểu thấp hơn và trạng thái thanh khoản tốt hơn cho những nhà đầu tư. Những cách đầu tư này được gọi là những giải pháp thanh khoản thay thế.

Biên dịch từ nguồn Investopedia

No comments:

Post a Comment