Những danh mục đầu tư và sự đa dạnh hóa - DashVN

Latest

Tự do, công nghệ & đầu tư

Tuesday, July 18, 2017

Những danh mục đầu tư và sự đa dạnh hóa

Một dạnh mục đầu tư là một bộ sư tập những khoản đầu tư. Theo lý tưởng những khoản đầu tư này được chọn để làm việc trong sự hài hoà để giúp người đầu tư đạt được mục tiêu của họ và cũng để cung cấp một mức đa dạng nhất định để bạn không phải để tất cả vào một rổ.

Một danh mục đầu tư là một sự kết hợp của những loại tài sản như là cổ phiếu, trái phiếu và tiền. Danh mục có thể chia ra nhỏ hơn thành những loại tài sản nhỏ hơn như là cổ phiếu vốn hóa lớn, cố phiếu vốn hóa vừa, cổ phiếu vốn hóa nhỏ và những cố phiếu quốc tế. Ở phiếu trái phiếu bạn có thể có một ít cổ phiếu hạn ngắn, hạn vừa, quỹ tương hỗ miễn thuế và trái phiếu ngoại.


Những loại tài sản và loại tài sản nhỏ còn có thể chia ra nhỏ hơn nữa.

Những cách đầu tư đã được dùng có thể bao gồm quỹ tương hỗ, quỹ ETF, cổ phiếu cá nhân và trái phiếu và những cái khác.

Bạn có thể nhìn nhận những khoản đầu tư mà bạn sở hữu trong nhiều tài khoản như là một danh mục, hoặc bạn có thể chia phần một phần nhất định của những khoản đầu tư bạn sở hữu như là những danh mục khác nhau. Ví dụ tài khoản của bạn để tiết kiệm cho đại học có thể ở trong một danh mục và số tiền được đánh dấu để nghỉ hưu có thể được quản lý như những cái khác.

Theo lý tưởng thì một danh mục có nhiều khoản đầu tư, không nhất thiết phải liên quan với nhau.

Vanguard Total Stock Market Index (mã thị trường VTSMX) - một quỹ với giá trị vốn hoá thị trường chép lại toàn bộ thị trường cổ phiếu của Mỹ.

Vanguard Total Intl Stock Index (VGTSX) - một quỹ với giá trị vốn hóa thị trường bao gồm những thị trường cổ phiếu đang phát triển mà không phải của Mỹ.

Vanguard Total Bond Market Index (VBMFX) - một quỹ với gái trị vốn hóa thị trường chép lại toàn bộ thị trường trái phiếu của Mỹ.

Trong năm năm khi kết thúc vào ngày 28 tháng 2, năm 2017, những quỹ này được liên quan đến nhau như sau:

Vanguard          Vanguard Total          Vanguard Total
Total Stock        International Stock    Bond Market
                          Market

Vanguard Total Stock                                 0.79                          -0.12
Vanguard Total                   0.79                                                  0.08
International Stock
Market
Vanguard Total Bond          -0.12                0.08
Market

Nguồn : Morningstar

Sự liên quan đến nhau 1.00 giữa hai loại đầu tư có nghĩa là hiệu xuất của cả hai hoàn toàn giống nhau, trong khi sư lien quan đến nhau là không nghĩa là không có quan hệ gì giữa hai loại đầu tư. Với mức độ 0.79, quỹ Vanguard Total Stock Market và quỹ Vaguard Total International Stock Market rất, nhưng không phải hoàn toàn, liên quan đến nhau.

Sư liên quan đến nhau -0.12 giữa quỹ Vanguard Total Bond Market và quỹ Vanguard Total Stock Market nghĩa là thực ra có một mối quan hệ ngược lại.

Đây là một cái nhìn về rủi ro và lãi của ba danh mục sử dụng ba loại quỹ này. Những kết quả của dục cụ danh mục ảo của Morningstar Advisor Workstation

Kết quả của mô phỏng là:

-Khoản đầu tư được mua vào 29/4/1996 sẽ có kết quả vào 28/2/2017
-Không có thuể trên danh mục, như là khoản đầu tư được sở hữu ở một tài khoản miễn thuế như là IRA.
-Danh mục được làm cân bằng trở lại sự phân chia nguyên bản.
-Khoản đầu tư ban đầu $50,000.

Thận trọng 40/60

-Vanguard Total Stock Market 30%
-Vanguard Total International Stock Market 10%
-Vanguard Total Bond Market 60%

Trung bình 60/40

-Vanguard Total Stock Market 45%
- Vanguard Total international Stock Market 15%
-Vanguard Total Bond Market 40%

Hung hăng 80/20

-Vanguard Total Stock Market 60%
-Vanguard Total International Stock Market 20%
-Vanguard Total Bond Market 20%

Đây là kết quả so sánh cho những kiểu danh mục này:
                               % sự dao      % sự dao
                               động lãi         động lãi
                               xuất so          xuất so
       Sự phát       Tổng %      Lỗ giá trị   Lỗ giá trị   với S&P         với S&P
       triển của      lãi xuất      vào năm    vào năm     500 (10 năm   500(10 năm
       $50,000       (%)            2008 (%)   2002 (%)   trước)           trước)

Thận trọng  $193,435   286.67%   -14.03%    -2.26%       44.25%         72.80%
40/60
Trung bình  $211,527   323.05%   -22.78%   -7.81%       63.86%          78.19%
60/40
Hung hăng  $222,267   344.53%   -31.02%  -13.56%      84.84%           80.81%
80/20

Nguồn: Morningstar Advisor Workstation

Như bạn đã dự đoán, danh mục thận trọng có ít lỗ nhất trong năm 2008 với 14.03%. Điều này so sáng với lỗ của S&P 500 Index với 37% vào năm đó. Như bạn cũng đã dự đoán, danh mục này có sự phát triển nhỏ nhất với giá trị cuối là $193,435.

Danh mục hung hăng có số lượng lỗ lớn nhất năm 2008 trong cả ba với #1.02% năm đó. Danh mục này có số lượng gia tăng trong giá trị lớn nhất với giá trị cuối là $22,267.

Vấn đề là kết hợp nhiều khoản đầu tư trong nhiều sự chia phát sẽ có một ảnh hưởng lên cả sự phát triển của danh mục của bạn và rủi ro sụt giảm dần dần.

Biên dịch từ nguồn: Investopedia

No comments:

Post a Comment