Super block trên Dash là gì? - DashVN

Latest

Tự do, công nghệ & đầu tư

Friday, September 11, 2015

Super block trên Dash là gì?

Vừa qua Dash mới có một sự kiện rất đặc biệt đó là blockchain của Dash mới có 3 khối rất đặc biệt gọi là các super block (siêu khối). Các super block này sẽ sinh ra số Dash tương ứng với kết quả bỏ phiếu cho những dự án mà cộng đồng bầu chọn và ủng hộ. Đây là một cơ chế chưa từng có đối với các hệ thống cryptocurrency (tiền kỹ thuật số) nó cho phép dành một phần ngân sách để chi trả cho các hoạt động nhằm đầu tư vào sự phát triển của chính hệ thống này. Để hiểu về super block, chúng ta cần biết rõ cơ chế bỏ phiếu phi tập trung của Dash đặc biệt như thế nào.

Một super block là kết quả cho một yêu cầu được đưa ra cộng đồng bầu chọn và cộng đồng đã biểu quyết thông qua.

Thường, bất cứ thành viên nào cũng có thể đưa ra giải pháp của mình để cộng đồng bầu chọn. Để chống spam, hệ thống Dash yêu cầu người khởi tạo phải trả trước 5 DASH thì yêu cầu đó mới hợp lệ. Kết quả bầu chọn được tính bằng tổng số người bỏ phiếu thuận trừ đi tổng số người bỏ phiếu chống, nếu con số này lớn hơn 10% số masternode thì kết quả bầu chọn này là hợp lệ và hệ thống sẽ sinh ra một super block để chi trả cho yêu cầu này. Nếu mỗi tháng có nhiều yêu cầu được bầu chọn hợp lệ thì hệ thống sẽ sinh ra số super block tương ứng.  

Sự bầu chọn này rất công bằng, các  nhóm phát triển có thể khởi tạo các dự án để cộng đồng bầu chọn, và một dự án có thể diễn ra trong nhiều tháng. Người dùng có thể bầu chọn mỗi tháng, một người có thể quyết định bầu chọn nhiều lần, kết quả lần sau thay cho lần trước. Ví dụ một dự án đưa ra rất hay và được cộng đồng ủng hộ, nhưng sau đó không đưa ra kết quả như đã hứa thì cộng đồng lại có thể biểu quyết lại để hệ thống không trả thưởng, hoặc dòn phiếu cho dự án khác.

Chính điều đó sẽ tạo động lực để các nhóm phát triển nỗ lực nhằm mang đến cho cộng đồng những cải tiến có giá trị, chứ không phải những hứa hẹn xuông.Đây là những tiến bộ bước đầu đối với một hệ thống tự tổ chức, phi quản lý tập trung và tự tiến hoá.

No comments:

Post a Comment